Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Ярема Р.Я.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 07.04.2014
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2014 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Львiвський локомотиворемонтний завод"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00740599
4. Місцезнаходження
79018, м. Львiв, вул. Залiзнична, 1А
5. Міжміський код, телефон та факс
(032) 233 30 25 (032) 23324 55

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2014
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці www.@lvivlrz.com в мережі Інтернет 24.04.2014
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
3) інформація про собівартість реалізованої продукції X
9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Примітки:
н/д

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Львiвський локомотиворемонтний завод"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 14151200000011133
3. Дата проведення державної реєстрації 28.04.2001
4. Територія (область) Львівська
5. Статутний капітал (грн) 72635300.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 100.00
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 1472
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 30.20 Виробництво залiзничних локомотивiв та рухомого складу, 28.11 Виробництво двигунiв i турбiн, 16.21 Медична практика
10. Органи управління підприємства Правлiння. Наглядова рада. Ревiзiйна комiсiя.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Львiвська фiлiя АБ "Експрес-Банк"
2) МФО банку 325956
3) поточний рахунок 260000000361
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті Львiвська фiлiя АБ"Експрес-Банк"
5) МФО банку 325956
6) поточний рахунок 260090003611

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада Голова правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ярема Роман Ярославович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи н/д н/д н/д
4. Рік народження 1960
5. Освіта Вища. Львiвський ордена Ленiна полiтехнiчний iнститут, Український заочний полiтехнiчний iнститут iм. I.З. Соколова
6. Стаж керівної роботи (років) 14
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Промислово-виробничий iнновацiйний цетр "Захiденерго", директор.
8. Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Є працiвником ПрАТ "ЛЛРЗ".
1. Посада Перший заступник голови пралiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мельничук Олександр Степанович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи н/д н/д н/д
4. Рік народження 1961
5. Освіта Вища, БIIЗТ
6. Стаж керівної роботи (років) 30
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Вiдокремлений госпрозрахунковий пiдроздiл "Служба локомотивного господарства" ДГТО Львiвська залiзниця, заступник начальника.
8. Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Є працiвником ПрАТ "ЛЛРЗ".
1. Посада Заступник голови правлiння з виробництва
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Хатюшин Микола Костянтинович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи н/д н/д н/д
4. Рік народження 1946
5. Освіта Вища, ДIIЗТ.
6. Стаж керівної роботи (років) 26
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "ЛЛРЗ", начальник локомотиворемонтного цеху.
8. Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Є працiвником ПрАТ "ЛЛРЗ".
1. Посада Заступник голови правлiння.
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Олiйник Володимир Iванович.
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи н/д н/д н/д
4. Рік народження 1964
5. Освіта Вища, ДIIЗТ
6. Стаж керівної роботи (років) 19
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "ЛЛРЗ", начальник вiддiлу матерiально-технiчного постачання.
8. Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Є працiвником ПрАТ "ЛЛРЗ."
1. Посада Головний бухгалтер
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Галелюка Марiя Ярославiвна.
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи н/д н/д н/д
4. Рік народження 0
5. Освіта Вища,
6. Стаж керівної роботи (років) 0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПрАТ "ЛЛРЗ", керiвник проектiв та програм у сферi матерiального (нематерiальбного) виробництва.
8. Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Є працiвником ПрАТ "ЛЛРЗ".
1. Посада Заступник голови правлiння з фiнансiв та збуту
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шмiгель Наталiя Адамiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи н/д н/д н/д
4. Рік народження 1964
5. Освіта Вища, ЛДУ.
6. Стаж керівної роботи (років) 0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПрАТ "ЛЛРЗ", головний бухгалтер.
8. Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Є працiвником ПрАТ "ЛЛРЗ".
1. Посада Голова спостережної ради, заст. нач.Гол. управлiння локомотивного господарства Укрзалiзницi.
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пилипенко Сергiй Володимирович.
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи н/д н/д н/д
4. Рік народження 1959
5. Освіта Вища.
6. Стаж керівної роботи (років) 0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав н/д
8. Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не є працiвником ПрАТ "ЛЛРЗ".
1. Посада Член наглядової ради, головний спецiалiствiддiлу розвитку iнфраструктури залiзничного транспорту.
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Куницький Вiталiй Васильович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи н/д н/д н/д
4. Рік народження 0
5. Освіта Вища.
6. Стаж керівної роботи (років) 0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав н/д
8. Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не є працiвником ПрАТ "ЛЛРЗ".
1. Посада Член спостережної ради, заст нач. Захiдного регiонального управлiння ПАТ "Банк Кредит Днiпро".
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Олiшкевич Андрiй Євгенович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи н/д н/д н/д
4. Рік народження 1975
5. Освіта Вища
6. Стаж керівної роботи (років) 0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав н/д
8. Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не є працiвником ПрАТ "ЛЛРЗ".
1. Посада Член наглядової ради.
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Стояченко Олександр Леонiдович.
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи н/д н/д н/д
4. Рік народження 0
5. Освіта Вища
6. Стаж керівної роботи (років) 0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав н/д
8. Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не є працiвником ПрАТ "ЛЛРЗ".
1. Посада Член Спостережної ради, нач.вiддiлу з управлiння корпоративними правами регiонального вiддiлення ФДМ
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гламазда Наталiя Мар'янiвна.
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи н/д н/д н/д
4. Рік народження 0
5. Освіта Вища
6. Стаж керівної роботи (років) 0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав н/д
8. Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не є працiвником ПрАТ "ЛЛРЗ".
1. Посада Голова ревiзiйної комiсiї, нач. казначейства Укрзалiзниц, заст. нач. Головного фiнуправлiння. i
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Токарєва Галина Вiталiєвна.
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи н/д н/д н/д
4. Рік народження 0
5. Освіта Вища.
6. Стаж керівної роботи (років) 0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Головне фiнансове Управлiння, начальник управлiння мiжвiдомчої договiрної роботи.
8. Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не є працiвником ПрАТ "ЛЛРЗ".
1. Посада Член ревiзiйної комiсiї, начальник вiддiлу Головного Управлiння локомотивного господарства.
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пiдкевич Iнесса Фелiксiвна.
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи н/д н/д н/д
4. Рік народження 0
5. Освіта Вища
6. Стаж керівної роботи (років) 0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Головне Управлiння локомотивного господарства Укрзалiзниц, заступник начальникi.
8. Опис Непогашеної судимостi за корсливi та посадовi злочини не має. Не є працiвником ПрТА "" ЛЛРЗ.
Прiзвище Возненко замiнено на Пiдкевич.
1. Посада Член ревiзiйної комiсiї, гол Державний фiнансовий iнспектор вiддiлу iнспектування у сферi послг.
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бiлячат Iрина Йосипiвна.
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи н/д н/д н/д
4. Рік народження 0
5. Освіта Вища.
6. Стаж керівної роботи (років) 0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Головний контролер-ревiзор вiддiлу iнспектування у сферi послуг КРУ у Львiвськiй обл.
8. Опис Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не є працiвником ПрАТ "ЛЛРЗ".
1. Посада Заст. голови Спостережної ради.
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Груник Iван Степанович.
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи н/д н/д н/д
4. Рік народження 0
5. Освіта Вища.
6. Стаж керівної роботи (років) 0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Львiвська облдержадмiнiстраця, заступник Голови-керiвник апарату.
8. Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не є працiвником ПрАТ "ЛЛРЗ".
1. Посада Секретар Спостережної ради, зас. голови правлiння з економiчних та соцiальних питань ПрАТ "ЛЛРЗ".
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Прудиус Юрiй Степанович.
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи н/д н/д н/д
4. Рік народження 1960
5. Освіта Вища
6. Стаж керівної роботи (років) 22
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПрАТ "ЛЛРЗ, в.о. заступника голови правлiння з економiки.
8. Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Є працiвником ПрАТ "ЛЛРЗ".

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
2. Організаційно-правова форма Приватне підприємство
3. Kод за ЄДРПОУ 31895956
4. Місцезнаходження 79007 Україна,Львiвська, Шевченкiвський р-н, м. Львiв, вул Джерельна,38
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 004620
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.01.2007
7. Міжміський код та телефон/факс (032) 295 76 09 (032) 295 76 09
8. Вид діяльності Надання аудиторських послуг
9. Опис Iнформацiя вiдсутня
1. Найменування Нацiональний депозитарiй України
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 30370711
4. Місцезнаходження 01001 україна Київська, Шевченкiвський р-н, м. Київ, вул б. грiнченка,3
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581322
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 363-01-33 (044) 247 85 68
8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
9. Опис Iнформацiя вiдсутня
1. Найменування Державний ощадний банк
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 0032129
4. Місцезнаходження 01001Україна, Київська,Шевченкiвський р-н, м. Київ вул. Госпiтальна, 12Г
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ № 579803
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 363 01 33 (044) 247 85 68
8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
9. Опис Iнформацiя вiдсутня

VIII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11.08.2010 644-1/1/10 Державнв комiсiя з цiнних паперiв UA4000086458 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.250 290541200 72635300.00 100.00
Опис Д/Н

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.
№ з/п Основні види продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
0 Послуги зх вiдновлення та обладнання рейкового рухомого складу шт. 47299.1 99.2 шт. 50328.4 99.5

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Матерiальнi витрати 49.55
2 Витрати на оплату працi 25.35
3 Вiдрахування на соцiальнi заходи 9.70
4 Амортизацiя 4.00
5 Iншi витрати 11.40

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 04 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Львiвський локомотиворемонтний завод" за ЄДРПОУ 00740599
Територія за КОАТУУ 4610136300
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 30.20
Середня кількість працівників 1476
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 79018 м. Львiв, вул. Залiзнична,1А
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2014 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 3830 3797 0
первісна вартість 1001 4568 4568 0
накопичена амортизація 1002 738 771 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 6014 6275 0
Основні засоби: 1010 119440 117921 0
первісна вартість 1011 2457830 2458208 0
знос 1012 2338390 2340287 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 127 127 0
первісна вартість 1016 534 534 0
знос 1017 407 407 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 470 177 0
Відстрочені податкові активи 1045 540 540 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 130421 128837 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 32268 32877 0
Виробничі запаси 1101 23018 22037 0
Незавершене виробництво 1102 6253 9191 0
Готова продукція 1103 2997 1649 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 99695 96120 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

159

169

0
з бюджетом 1135 2773 3564 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 2729 3527 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 949 1107 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 3538 8737 0
Готівка 1166 2 3 0
Рахунки в банках 1167 3536 8734 0
Витрати майбутніх періодів 1170 86 75 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 31 43 0
Усього за розділом II 1195 139499 142692 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 269920 271529 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 72635 72635 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 48984 48088 0
Додатковий капітал 1410 19517 19588 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 2306 2306 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 19687 20688 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 163129 163305 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 138 2841 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 138 2841 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 138 2841 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 22200 23108 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 75665 73596 0
за розрахунками з бюджетом 1620 3318 4724 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 1785 1339 0
за розрахунками з оплати праці 1630 3544 2495 0
за одержаними авансами 1635 3 20 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 138 101 0
Усього за розділом IІІ 1695 106653 0 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 105383 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 269920 271529 0

Примітки н/д
Керівник Ярема Р.Я.
Головний бухгалтер Галелюка М.Я.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 04 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Львiвський локомотиворемонтний завод" за ЄДРПОУ 00740599
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2014 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 50565 38168
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( -41442 ) ( -32112 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

9123

6056
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 392 345
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( -6816 ) ( -6003 )
Витрати на збут 2150 ( -121 ) ( -66 )
Інші операційні витрати 2180 ( -1388 ) ( -1166 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

1190

0
 збиток 2195 ( 0 ) ( -8340 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 16 44
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( -642 ) ( -732 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( -4 ) ( -16 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

560

0
 збиток 2295 ( 0 ) ( -1538 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -380 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

180

0
 збиток 2355 ( 0 ) ( -1538 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 180 -1538

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 25424 19102
Витрати на оплату праці 2505 13005 9655
Відрахування на соціальні заходи 2510 4982 3703
Амортизація 2515 2041 1675
Інші операційні витрати 2520 5856 3060
Разом 2550 513087 37195

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 290541200 290541200
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.00062 0.00529
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Н/Д
Керівник Ярема Р.Я.
Головний бухгалтер Галелюка М.Я.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 04 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Львiвський локомотиворемонтний завод" за ЄДРПОУ 00740599
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 1 квартал 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 0 )

( 0 )
Праці 3105 ( 0 ) ( 0 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 0 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0

Примітки Звiт про рух грошових коштiв надається за пiдсумками року.
Керівник Ярема Р.Я.
Головний бухгалтер Галелюка М.Я.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 04 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Львiвський локомотиворемонтний завод" за ЄДРПОУ 00740599
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 1 квартал 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Звiт про рух грошових коштiв надається за пiдсумками року.
Керівник Ярема Р.Я.
Головний бухгалтер Галелюка М.Я.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 04 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Львiвський локомотиворемонтний завод" за ЄДРПОУ 00740599
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 1 квартал 2014 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 0 0 0 0 0 0 0 0
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 0 0 0 0
Залишок на кінець року 4300 0 0 0 0 0 0 0 0

Примітки Звiт про власний капiтал надається за пiдсумками року.
Керівник Ярема Р.Я.
Головний бухгалтер Галелюка М.Я.